قیمت نیوپایپ 96/4/1

قیمت نیوپایپ

قیمت نیوپایپ  تلفن 66153724   تهران

 91216 لوله   16 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 45.800
 91620  لوله   20 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 73.200
 92025 لوله   25 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 127.800
 92632  لوله   32 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 185.200
 93240  لوله  40 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 600.470
 94150  لوله   50 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 729.000
 95163  لوله   63 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 920.000
 99010  لوله   16 PERT -AL- PERT) mm)نیوپایپ 45.800
 99012  لوله   20 PERT -AL- PERT) mm)نیوپایپ 73.200
 99014  لوله   25 PERT -AL- PERT) mm)نیوپایپ 127.800
 99016  لوله   32 PERT -AL- PERT) mm)نیوپایپ 185.200
 98010  لوله   16 PE -AL- PE) mm)نیوپایپ 40.340
 98012  لوله   20 PE -AL- PE) mm)نیوپایپ 64.210
 98014  لوله  25 PE -AL- PE) mm)نیوپایپ 113.720
 98016  لوله   32 PE -AL- PE) mm)نیوپایپ 163.670
 13010  فوم لوله ای 16 mm 4.570
 13012  فوم لوله ای 20 mm 5.650
 13014  فوم لوله ای 25 mm 7.760
 13016  فوم لوله ای 32 mm 8.780
 13018  فوم لوله ای 40 mm 10.290
 13020  فوم لوله ای 50 mm 14.690
 13022  فوم لوله ای 63 mm 22.980
 10110  مغزی ” 1/2 44.390
 10112  مغزی ” 3/4 89.100
 10114  مغزی ” 1نیوپایپ  149.730
 10116  مغزی ” 1/4 1 128.310
 10118  مغزی “1/2 1 157.960
 10210  تبدیل روپیچ “1/2×3/4 83.940
 10212  تبدیل روپیچ “1×3/4  139.200
 10310   مغزی روپیچ تو پیچ “1/2  63.680
 10312  مغزی روپیچ تو پیچ ” 3/4 107.480
 10314  مغزی روپیچ تو پیچ ” 1نیوپایپ 190.840
 10320  مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm15 47.810
 10322  مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm25 62.340
 10324  مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm30 68.640
 10406  تبدیل روپیچ x 1/2 توپیچ ” 3/4 122.950
 10408  تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” 1/2 64.260
 10410  تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” 1 139.590
 10450  تبدیل روپیچ “x 1 توپیچ ” 3/4 104.220
 10452  تبدیل توپیچ”x 1 روپیچ ” 1/4 1  186.830
 10454  تبدیل توپیچ  3/4 روپیچ ” 1/4 1  208.250
 10510  زانوی 90 درجه” 1/2 118.570
 10512  زانوی 90 درجه” 3/4 177.080
 10610  چپقی” 1/2 102.310
 10612  چپقی” 3/4 187.600
 10614  چپقی” 1 248.030
 10616  چپقی” مخصوص هواگیری” 1/2* ” 1 139.590
 10810  مهره ماسوره” 16x 1/2 104.410
 10812  مهره ماسوره” 16x 3/4نیوپایپ 124.870
 10813  مهره ماسوره” 20x 1/2 140.940
 10814  مهره ماسوره” 20x 3/4 130.420
 10816  مهره ماسوره” 25x 3/4 262.740
 10818  مهره ماسوره” 25x 1  265.040
 10850  حلقه و ماسوره” 16x 1/2 31.350
 11912  درپوش توپیچ” 3/4 82.220
 12110  بست لوله mm 16 2.150
 12112  بست لوله mm 20 2.420
 12114  بست لولهmm 25نیوپایپ 2.770
 12116  بست لولهmm 32 4.520
 12150  بست زوج لوله mm 16 4.400
 12152  بست زوج لوله mm 20 3.860
 12154  بست زوج لوله mm 25 4.290
 12160   بست خاردار لوله mm 16  930
 12210  درپوش پایه بلند پلاستکی ابی 1/2 5.350
 12212  درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز 1/2 5.350
 12214  درپوش پایه بلند پلاستکی ابی 3/4 10.570
 12216  درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز 3/4نیوپایپ 10.570
 12218  درپوش پایه بلند پلاستکی ابی” 1 15.640
 12220  درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز” 1 15.640
 12250  درپوش پلاستکی” 1/2 2.650
 12270  درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 1/2 4.730
 12272  درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 3/4 8.150
 12274  درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 1 10.510
 12310  صفحه نصب تک mm 63 8.000
 12410  صفحه نصب زوج mm 153 16.320
 12411  صفحه نصب زوج mm 280نیوپایپ 19.730
 12412  صفحه نصب رادیاتوری mm 500 37.150
 12422 کلکتور مدولار  1×1/2) 2b) 222.970
 12423 کلکتور مدولار 1×1/2)3b) 334.450
 12424 کلکتور مدولار 1×1/2) 4b) 445.950
 12432 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی ابی 1×1/2)2B) 653.030
 12433 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)3B) 979.460
 12434 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)4B)نیوپایپ 1.306.050
 12435 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)5B) 1.632.500
 12436 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)6B) 1.958.900
 12437 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)7B) 2.285.500
 12438 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)8B) 2.611.940
 12442 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1X1/2)2B) 653.030
 12443 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1X1/2)3B) 979.460
 12444 کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)4B) 1.306.050
 12445  کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)5B) 1.632.500
 12446  کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)6B) 1.958.900
 12447  کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)7B) 2.285.500
 12448  کلکتور مدولار  همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)8B) 2.611.940
 12451  نصب زوج زیر ظرفشویی mm 280 21.620
 12452  صفحه نصب زیر پکیج 41.430
 12512  کلکتور 3/4×1/2) 2b)  352.620
 12513   کلکتور 3/4×1/2) 3b)نیوپایپ  528.720
 12514   کلکتور 3/4×1/2) 4b)  776.370
 12515   کلکتور 3/4×1/2) 5b)  921.520
 12522   کلکتور 1×1/2) 2b)  286.630
 12523   کلکتور 1×1/2) 3b)  429.870
 12524   کلکتور 1×1/2) 4b)  573.290
 12525   کلکتور 1×1/2) 5b)  716.520
  12526   کلکتور 1×1/2) 6b)  859.950
 12527   کلکتور 1×1/2) 7b)  1.003.170
 12528   کلکتور 1×1/2) 8b)  1.146.390
 12529   کلکتور 1×1/2) 9b)  1.289.820
 12530   کلکتور 1×1/2) 10b)  1.433.040
 12531   کلکتور 1×1/2) 11b)  1.577.420
 12532   کلکتور 1×1/2) 12b)  1.720.850
 12533   کلکتور 1×3/4) 3b)  765.850
 12534   کلکتور 1×3/4) 4b)  999.150
 12535   کلکتور 1×3/4)5b)  1.281.400
 12536   کلکتور 1×3/4) 6b)  1.537.630
 12544   کلکتور 11/4×1/2) 4b) 813.090
 12545   کلکتور 11/4×1/2) 5b)  1.016.540
 12546   کلکتور 11/4×1/2) 6b)  1.219.620
 12547   کلکتور 11/4×1/2) 7b)  1.422.900
 12548   کلکتور 11/4×1/2) 8b)  1.626.360
 12549   کلکتور 11/4×1/2) 9b)  1.829.420
 12550   کلکتور 11/4×1/2) 10b) 2.032.920
 12551   کلکتور 11/4×1/2) 11b) 2.236.180
 12552   کلکتور 11/4×1/2) 12b) 2.439.450
 12553   کلکتور 11/4×3/4) 3b) 1.017.140
 12554  کلکتور 11/4×3/4) 4b) 1.345.080
 12555  کلکتور 11/4×3/4) 5b) 1.641.660
 12556  کلکتور 11/4×3/4) 6b) 1.956.980
 12564  کلکتور 11/2×1/2) 4b) 2.001.350
 12565  کلکتور 11/2×1/2) 5b) 2.501.590
 12566  کلکتور 11/2×1/2) 6b) 3.002.030
 12567  کلکتور 11/2×1/2) 7b) 3.502.270
 12568  کلکتور 11/2×1/2) 8b) 4.002.710
 12569  کلکتور 11/2×1/2) 9b) 4.502.950
 12574  کلکتور 11/2×3/4) 4b) 2.001.350
 12575  کلکتور 11/2×3/4)5b) 2.501.590
 12576  کلکتور 11/2×3/4) 6b) 3.002.030
 12577  کلکتور 11/2×3/4)7b) 3.502.270
 12578  کلکتور 11/2×3/4) 8b) 4.002.710
 12579  کلکتور 11/2×3/4) 9b) 4.502.950
 12591 درپوش فلزی کلکتور “3/4 91.220
 12592 درپوش فلزی کلکتور” 1 79.750
 12593  درپوش تو پیچ 1″ مخصوص کلکتور مدولار 117.410
 12594  درپوش فلزی روپیچ “1/4 1 137.290
 12595 درپوش فلزی روپیچ ” 1/2 1نیوپایپ 151.630
 12600  درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1″ 79.750
 12602  درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1″ 1/4 137.290
 12603  درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ” 1/4 1 باخروجی1/2 توپیچ 112.630
 12604  درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2 1 151.630
 12605  درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2 1 باخروجی 1/2 توپیچ 129.640
 12610  پیچ هواگیری دستی  23.510
 12723  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 3b تیپ پرسی  6.260.090
 12724  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 4b تیپ پرسی  8.332.220
 12725  کلکتور رفت ترموستاتیک  کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 5b تیپ پرسی  10.394.370
 12726  کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 6b تیپ پرسی  12.349.840
 12727  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 7b تیپ پرسی  14.498.810
 12728  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت  با والو(1/2*1) 8b تیپ پرسی  16.595.390
 12823  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت  با والو(1/2*1) 3b تیپ کوپلی  5.832.140
 12824  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 4b تیپ  کوپلی  7.761.210
 12825  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 5b تیپ کوپلی  9.680.720
 12826  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 6b تیپ کوپلی  11.565.620
 12827  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 7b تیپ کوپلینیوپایپ  13.499.860
 12828  کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه  والو(1/2*1) 8b تیپ کوپلی  15.453.570
 15010  جعبه کلکتور 45×45  1.230.630
 15012   جعبه کلکتور 65×45  1.534.080
 15014  جعبه کلکتور 95×45نیوپایپ  2.343.330
 15015  جعبه کلکتور 65*50 همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)  2.139.540
 15016  جعبه کلکتور 85*45  2.140.980
 15017  جعبه کلکتور 45×50 (ارتفاع 50 سانتی)  1.305.000
 15018  جعبه کلکتور 45×50 (ارتفاع 45سانتی)  1.305.000
15020  جعبه کلکتور 80*50 همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)  2.357.570
 15022  جعبه کلکتور 75*45  1.820.690
 15050  پایه کلکتور  38.240
 15110  بست کلکتور” 3/4  6.090
 15111  بست کلکتور” 3/4 طرح B  4.000
 15113  بست کلکتور 1″ طرح B  4.070
 15115  بست کلکتور ” 1/4 1 طرح B 4.610
 15128  بست کلکتور ” 1/2 1 طرح Bنیوپایپ  4.800
 20110 بوشن پرسی 16X16  86.120
 20112  بوشن پرسی 20X20  115.370
 20114  بوشن پرسی 25X25 178.090
 20116  بوشن پرسی 32X32  247.810
 20118  بوشن پرسی 40X40 1.070.250
 20120  بوشن پرسی 50X50  1.770.700
 20122  بوشن پرسی 63X63  2.876.640
 20210  بوشن تبدیل پرسی 20X16  102.880
 20212   بوشن تبدیل پرسی 25X16  148.590
 20214   بوشن تبدیل پرسی 25X20  176.700
 20216   بوشن تبدیل پرسی 32X20  204.030
 20218   بوشن تبدیل پرسی 32X25  237.890
 20222   بوشن تبدیل پرسی 40X25  920.560
 20224   بوشن تبدیل پرسی 40X32  991.500
 20226   بوشن تبدیل پرسی 50X32نیوپایپ  1.085.580
 20228   بوشن تبدیل پرسی 50X40  1.174.890
 20232   بوشن تبدیل پرسی 63X40  2.339.990
 20234   بوشن تبدیل پرسی 63X50  2.481.320
 20510  زانو 90 پرسی 16X16  131.940
 20512  زانو 90 پرسی 20X20  182.070
 20514  زانو 90 پرسی 25X25  247.060
 20516  زانو 90 پرسی 32X32  319.150
 20518  زانو 90 پرسی 40X40  1.458.460
 20520  زانو 90 پرسی 50X50  2.163.890
 20522  زانو 90 پرسی 63X63 4.190.860
 20710  سه راهی پرسی 16X16X16  142.890
 20712  سه راهی پرسی 20X20X20  204.450
 20714  سه راهی پرسی 25X25X25  386.480
 20716  سه راهی پرسی 32X32X32 520.880
 20718  سه راهی پرسی 40X40X40  1.975.730
 20720  سه راهی پرسی 50X50X50  3.641.870
 20722  سه راهی پرسی 63X63X63نیوپایپ  5.461.930
 20740  سه راهی تبدیل پرسی 16X20X16  198.940
 20742  سه راهی تبدیل پرسی 20X16X16  156.710
 20744  سه راهی تبدیل پرسی 20X16X20  176.230
 20746  سه راهی تبدیل پرسی 20X20X16  226.980
 20748  سه راهی تبدیل پرسی 25X16X16  240.580
 20749  سه راهی تبدیل پرسی 25X16X20  261.010
 20750  سه راهی تبدیل پرسی 25X16X25  259.160
 20752  سه راهی تبدیل پرسی 25X20X20  302.100
 20754  سه راهی تبدیل پرسی 25X20X25  354.140
 20757  سه راهی تبدیل پرسی 32X16X25  316.430
 20758  سه راهی تبدیل پرسی 32X16X32  392.830
 20760  سه راهی تبدیل پرسی 32X20X32  425.360
 20762  سه راهی تبدیل پرسی 32X25X25  451.770
 20764  سه راهی تبدیل پرسی 32X25X32  475.190
 20770  سه راهی تبدیل پرسی 40X20X40  1.712.820
 20773  سه راهی تبدیل پرسی 40X25X40  1.768.070
 20776  سه راهی تبدیل پرسی 40X32X32  1.688.900
 20779  سه راهی تبدیل پرسی 40X32X40  1.968.470
 20782  سه راهی تبدیل پرسی 50X25X50  2.300.230
 20784  سه راهی تبدیل پرسی 50X32X50  2.384.760
 20786  سه راهی تبدیل پرسی 50X40X50  2.553.600
 20790  سه راهی تبدیل پرسی 63X25X63  4.173.270
 20792  سه راهی تبدیل پرسی 63X32X63  4.321.300
 20794  سه راهی تبدیل پرسی 63X40X63  4.455.710
 20910  زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” 2/ 16X1  180.840
 20911  زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 1/2*16  110.150
 20914  زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” 2/ 20X1  208.450
 20915   زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 1/2*20  153.170
 21010  زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” 4/ 16X3  188.180
 21014  زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” 4/ 20X3نیوپایپ  212.810
 21110  سه راهی 90 صفحه دار تو پیچ پرسی 16X1/2″X16  244.760
 21114  سه راهی 90 صفحه دار تو پیچ پرسی 20X1/2″X20 304.040
 21310  سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی 16X1/2″X16  231.960
 21314  سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی20X1/2″X20  271.560
 21510  سه راهی 90 دیواری پرسی 16X1/2″X16 141.520
 21511  سه راهی 90 دیواری پرسی 16X1/2″X16 طرح B  229.470
 21512  سه راهی 90 دیواری پرسی ” 16X1/2 X20  248.590
 21514  سه راهی 90 دیواری پرسی20X1/2″X20  204.210
 21516  سه راهی 90 دیواری پرسی20X1/2″X16 248.590
 21610  زانوی دیواری پرسی ” 16X1/2  98.390
 21611  زانوی دیواری پرسی ” 16X1/2 طرح B  195.060
 21614  زانوی دیواری پرسی ” 20X1/2  140.240
 21618  زانوی دیواری پرسی ” 25X3/4  302.700
 21622  زانوی دیواری پرسی  “1*32  317.430
 21710  سه راهی دیواری پرسی 16X1/2″X16  239.800
 21714  سه راهی دیواری پرسی20X1/2″X20  278.230
 21810  سه راهی دیواری موازی پرسی16X1/2X16  363.710
 21814  سه راهی دیواری موازی پرسی20X1/2X20  386.090
 21910  درپوش پرسی mm16 63.680
 21912  درپوش پرسی mm20 84.690
 21914  درپوش پرسی mm25  92.360
 21916  درپوش پرسی mm32  152.790
 21918  درپوش پرسی mm40نیوپایپ  356.810
 21920  درپوش پرسی mm50  448.230
 21922  درپوش پرسی mm63  573.290
 30210  بوشن رو پیچ پرسی  “16×1/2  71.330
 30212  بوشن رو پیچ پرسی  “20×1/2  100.770
 30214  بوشن رو پیچ پرسی “20×3/4  139.800
 30216  بوشن رو پیچ پرسی “25×1/2  149.930
 30218  بوشن رو پیچ  پرسی”25×3/4  164.460
 30220  بوشن رو پیچ  پرسی”25×1نیوپایپ  240.750
 30222  بوشن رو پیچپرسی ” 32×1  264.080
 30224  بوشن رو پیچ پرسی ” 32×1 1/4  564.300
 30228  بوشن رو پیچ پرسی “40×1 1/4  1.412.950
 30232  بوشن رو پیچ پرسی “50×1 1/2  1.588.690
 30236  بوشن رو پیچ پرسی “63×2  2.512.300
 30410  بوشن تو پیچ پرسی “16×1/2نیوپایپ  101.540
 30412  بوشن تو پیچپرسی “20×1/2  110.920
 30414  بوشن تو پیچ پرسی  “20×3/4  156.040
 30418  بوشن تو پیچ پرسی “25×3/4  186.260
 30420  بوشن تو پیچ پرسی “25×1  261.400
 30422  بوشن تو پیچ پرسی “32×1  296.400
 30424  بوشن تو پیچ پرسی  “32×1 1/4نیوپایپ  629.510
 30428  بوشن تو پیچ پرسی “40×1 1/2  1.418.900
 30432  بوشن تو پیچ پرسی “50×1 1/2  1.585.450
 30436  بوشن تو پیچ پرسی “63×2  2.722.440
 30510  زانوی 90 روپیچ پرسی 16×1/2  138.080
 30514  زانوی 90 روپیچ پرسی “20×3/4  180.520
 30518  زانوی 90 روپیچ پرسی “25×3/4  240.190
 30520  زانوی 90 روپیچ پرسی “25×1 329.850
 30522  زانوی 90 روپیچ پرسی “32×1  350.700
 30610  زانوی چپقی پرسی “16×1/2  141.120
 30612  زانوی چپقی پرسی “20×1/2  165.020
 30614  زانوی چپقی پرسی “20×3/4  214.370
 30618  زانوی چپقی پرسی “25×3/4  177.040
 30620  زانوی چپقی پرسی “25×1  261.210
 30622  زانوی چپقی پرسی “32×1  335.030
 30626  زانوی چپقی پرسی  “40×1 1/2نیوپایپ  1.302.800
 30630  زانوی چپقی پرسی “50×1 1/2  2.005.740
 30760  سه راهی توپیچ پرسی  “16×1/2×16  201.340
 30762  سه راهی توپیچ پرسی 20×1/2″x20  249.530
 30766  سه راهی توپیچ پرسی 25×1/2″ x25  289.710
 30768  سه راهی تو پیچ پرسی 25×3/4″x25نیوپایپ  361.010
 30772  سه راهی تو پیچ پرسی 32×3/4″x32  484.370
 30776  سه راهی تو پیچ پرسی 40×3/4″ x40  1.567.100
 30780  سه راهی تو پیچ پرسی50×1″x50  2.179.760
 30810  مهره ماسوره پرسی “16×1/2  148.950
 30816  مهره ماسوره پرسی “20×1/2  231.180
 30820  مهره ماسوره پرسی “25×3/4  358.340
 30824  مهره ماسوره پرسی “32×1  555.900
 30828  مهره ماسوره پرسی “40×1 1/4  1.432.810
 30836  مهره ماسوره پرسی “50×1 1/2  1.807.640
 35000  والو کلکتوری1/2 با قابلیت نصب مهره ماسوره  با دسته پروانه ای  192.330
 35001  والو کلکتوری توپیچ روپیچ1/2″ دسته پروانه ای (توپی بزرگ)  220.200
 35002  والو کلکتوری کوپلی 1/2*16″ دسته پروانه ای 217.790
 35004  والو کلکتوری کوپلی 1/2*20″  دسته پروانه ای  253.160
 35005  والو کلکتوری3/4 با قابلیت نصب مهره ماسوره دسته پروانه ای  265.090
 35006  والو کلکتوری کوپلی 3/4*20″  دسته پروانه اینیوپایپ  330.090
 35008  والو کلکتوری کوپلی 3/4*25″ دسته پروانه ای  369.880
 35010  والو کلکتوری کوپلی 1*25″دسته پروانه ای  515.960
 35012  والو کلکتوری کوپلی 1*32″ بادسته پروانه ای  562.780
 35014  والو ورودی رادیاتوری1/2(ربع گرد)نیوپایپ  243.560
 35016  والو ورودی رادیاتوری1/2  256.270
 35018  والو ورودی رادیاتوری1/2  196.140
 35020  والو قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای”1/2 SGPابی قرمز  186.260
 35021  والو کلکتوری توپیچ روپیچ”1/2(ابی و قرمز)  191.010
 35022  والو کلکتوری یکسر کوپلی”16X1/2 ابی قرمز  207.350
 35024  والو کلکتوری یکسر کوپلی”20X1/2 ابی قرمز  239.490
 35040  والو کلکتوری یکسر مغزی3/4 ابی  قرمز  260.550
 35042  والو کلکتوری یکسر کوپلی”20X3/4 ابی  قرمز  325.360
 35044  والو کلکتوری یکسر کوپلی”25X3/4 ابی  قرمز  361.970
 35046  والو کلکتوری کوپلی1*25 ابی  قرمز 511.410
 35048  والو کلکتوری کوپلی”1*32  552.920
 35070  والو زو سر رو پیچ1/2 با دبی15  231.360
 35116  والو هواگیری با ورودی 1/2  403.400
 35118  والو هواگیری کامل”1(بهمراه شیر تخلیه)  792.810
 35122  نیو والو کوپلی16X1/2 طرح جدید  168.830
 35124  نیو والو کوپلی”1/2*20 ابی قرمز  205.350
 35132  نیو والو دوسر کوپلی16 ابی قرمز  245.960
 35134  نیو والو دوسر کوپلی20  285.370
 35214  والو کنار گذر(بای پس)”1  2.096.670
 35252  نیو والو دوسر روپیچ”1/2  161.070
 35262  نیو والو دوسر توپیچ”1/2  183.820
 35272  نیو والو دوسر روپیچ”1/2 دسته ابی  قرمز  168.650
 35310  والو یکطرفه توپیچ”1/2  261.870
 35312   والو یکطرفه رو پیچ”3/4  344.870
 35452  والو زانویی(پشت لباسشویی)3/4*1/2  155.090
 35453  والو زانویی کوپلی”25X3/4 ابی قرمز  414.600
 35454  والو زانویی کوپلی”25X1 ابی قرمز  519.690
 35456 والو زانویی کوپلی”32X1 ابی قرمز  687.070
 35600  والو دو سر توپیچ”1/2دسته گازی  158.710
 35602  والو دو سر توپیچ”3/4دسته گازی  266.240
 35604  والو دو سر توپیچ”1دسته گازی  400.780
 35610   والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”1/2  156.710
 35612  والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”3/4  266.240
 35614  والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”1  427.490
 35620  والو رو پیچ توپیچ”1/2 دسته گازی  182.850
 35622  والو رو پیچ توپیچ”3/4دسته گازی  278.360
 35624  والو رو پیچ توپیچ”1 دسته گازی  413.640
 35730  والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”1/2  159.550
 35732 والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”3/4  270.590
 35734 والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”1  427.490
 35816  والو توپیچ روپیچ1/2 ابی قرمز  209.190
 35818  والو غیر گازی ( نافی بلند1/2)  227.180
 35820  واو توپیچ روپیچ”3/4  308.650
 35822  والو غیر گازی ( نافی بلند3/4)  313.220
 35840  والو پیسوار فیلتردار 3/8*1/2  180.940
 35842  والو پیسوار فیلتردار 1/2*1/2  180.940
 35850  والو پیسوار فیلتردار 1/2*3/8 طرحB ابی قرمز  132.630
 35852  والو پیسوار فیلتردار 1/2*1/2طرحB ابی قرمز  132.630
 35870  واو توپیچ روپیچ “1 ابی قرمز  457.600
 35872  واو توپیچ روپیچ1″ دسته فلزی  462.160
 35890  والو دوسر پیچ “1 ابی قرمز  451.730
 35892  والو دوسر پیچ 1″ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی 456.110
 35900  شیر حیاتی 1/2*1/2  262.440
 35920  مهره ماسوره 16X1/2 پرسی مخصوص والو 1/2  72.460
 35921  مهره ماسوره 20X1/2 چرسی مخصوص والو1/2  120.860
 35922  مهره ماسوره20X3/4پرسی مخصوص والو 3/4  155.470
 35930  صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ1/2  287.990
 35932  صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ3/4  455.520
 35940  صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ1/2  297.560
 35942  صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ3/4  449.380
 40110  حلقه استیل اتصال پرسی16 MM  17.390
 40112  حلقه استیل اتصال پرسی20 MM  25.620
40114  حلقه استیل اتصال پرسی25 MM  49.160
40116  حلقه استیل اتصال پرسی32 MM  58.510
 40118  حلقه استیل اتصال پرسی40 MM  79.750
 40120  حلقه استیل اتصال پرسی50 MM  101.340
 40122  حلقه استیل اتصال پرسی63MM  151.450
 40210  اورینگMM16 1.360
 40212   اورینگMM20  2.290
 40214   اورینگMM25  2.860
 40216   اورینگMM32  3.830
 40218   اورینگMM40  4.030
 40220   اورینگMM50  6.130
 40222   اورینگMM63نیوپایپ  10.710
 40230   اورینگ”1/2  1.730
 40234   اورینگ”1  4.210
 50108  رابط تو پیچ کوپلی”16X1/2  89.930
 50110   رابط تو پیچ کوپلی”20X1/2  106.260
 50112   رابط تو پیچ کوپلی”20X3/4  131.750
 50114   رابط تو پیچ کوپلی”25X3/4  145.530
 50118   رابط تو پیچ کوپلی32X1  275.550
 50208  رابط رو پیچ کوپلی”16X1/2  81.860
 50210  رابط رو پیچ کوپلی”20X1/2  111.910
 50211  رابط رو پیچ کوپلی”25X1/2نیوپایپ  176.700
 50212  رابط رو پیچ کوپلی”25X3/4  151.630
 50215  رابط رو پیچ کوپلی”20X3/4  120.680
50218  رابط رو پیچ کوپلی32X1  241.840
50220  رابط رو پیچ کوپلی”25X1  238.840
60110  بوشن کوپلی16X16  136.160
60112  بوشن کوپلی20X20  179.550
 60114  بوشن کوپلی25X25  263.330
 60116  بوشن کوپلی32X32  368.670
 60210  بوشن تبدیل کوپلی20X16  165.590
 60212  بوشن تبدیل کوپلی25X16  213.170
 60214  بوشن تبدیل کوپلی25X20  223.170
 60218  بوشن تبدیل کوپلی32X25  334.650
 60410  زانو 90کوپلی16X16  165.800
 60412   زانو 90کوپلی20X20  197.530
 60414   زانو 90کوپلی25X25  312.470
 60416   زانو 90کوپلی32X32  143.420
 60510 زانو90 روپیچ کوپلی “16X1/2  143.420
 60514  زانو90 روپیچ کوپلی “20X3/4 175.150
 60518  زانو90 روپیچ کوپلی  25X3/4  200.790
 60520  زانو90 روپیچ کوپلی “25X1 210.340
 60522  زانو90 روپیچ کوپلی “32X1  360.460
 60610  زانو چپقی کوپلی “16X1/2  146.660
 60612  زانو چپقی کوپلی “20X1/2  152.980
 60614  زانو چپقی کوپلی “20X3/4  191.220
60618  زانو چپقی کوپلی “25X3/4نیوپایپ  232.720
 60620  زانو چپقی  کوپلی “1*25  335.030
 60622  زانو چپقی کوپلی “32X1  350.900
 60710  سه راهی کوپلی 16X16X16  213.600
 60712  سه راهی کوپلی 20X20X20  299.650
 60714  سه راهی کوپلی 25X25X25 398.520
 60716  سه راهی کوپلی 32X32X32  580.360
 60740  سه راهی تبدیل کوپلی 16X2016  204.030
 60742  سه راهی تبدیل کوپلی 20X16X16  197.530
 60744  سه راهی تبدیل کوپلی 20X16X20 248.590
 60746  سه راهی تبدیل کوپلی 20X20X16  235.980
 60749  سه راهی تبدیل کوپلی 25X16X20  312.660
 60750  سه راهی تبدیل کوپلی 25X16X25  328.510
 60752  سه راهی تبدیل کوپلی 25X20X20  312.660
 60754  سه راهی تبدیل کوپلی 25X20X25  331.580
 60758  سه راهی تبدیل کوپلی 32X16X32  488.180
 60760  سه راهی تبدیل کوپلی 32X20X32نیوپایپ 478.270
 60762  سه راهی تبدیل کوپلی 32X25X25  491.260
 60862  سه راهی 180 توپیچ کوپلی 20*1/2*20  239.220
 60868  سه راهی 180 توپیچ کوپلی 25X3/4X25  462.590
 60910  زانو صفحه دار توپیچ کوپلی “16X 1/2  173.060
 60911  زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی 1/2*16  153.170
 60914  زانو صفحه دار توپیچ کوپلی “20X1/2  215.700
 60915  زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی 1/2*20 191.430
 61310  سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی 16X1/2X16 245.930
 61314  سه راهی 180 صفحه دار تو پیچ کوپلی 20X1/2X20  282.610
 61510  سه راهی 90 دیواری کوپلی 16X1/2″X16نیوپایپ  213.980
 61512  سه راهی 90 دیواری کوپلی 16X1/2″X20  264.850
 61514  سه راهی 90 دیواری کوپلی 20X1/2″X20  245.330
 61516  سه راهی 90 دیواری کوپلی 20X1/2″X16  264.850
 61610  زانو دیواری کوپلی “16X1/2  139.890
 61614  زانو دیواری کوپلی “20X1/2  176.500
 61618  زانو دیواری کوپلی “25X3/4  325.470
 61710  سه راهی دیواری کوپلی 16X1/2″X16 239.040
 61714  سه راهی دیواری کوپلی 20X1/2″X20  271.140
 61810  سه راهی دیواری موازی کوپلی 16X1/2″X16  389.130
 61812  سه راهی دیواری موازی کوپلی 16X1/2″X20 365.260
 61814   سه راهی دیواری موازی کوپلی 1/2*20  459.500

                                           انشعابات

 53210 پایه شیر قطع وصله پلیمری 48.000
 54100 محفظه تلسکوپی 271.140
61352 شیر قطع وصل دو سر روپیچ تمام برنز 1/2  1.423.440
 61356  شیر قطع وصل دو سر روپیچ تمام برنز 1″  2.156.540
 61366  شیر قطع وصل دو سر روپیچ 1/2  655.050
 61367  شیر قطع وصل دو سر کوپلی 20  778.030
61368  شیر قطع وصل دو سر روپیچ 3/4  791.490
 61369  شیر قطع وصل دو سر کوپلی 25  872.390
61542  شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز “1/2
 61546  شیر شبکه دو سر روپیچ تمام برنز “1 1.520.420
 61558  شیر شبکه دو سر روپیچ 1/2 343.520
 61559  شیر شبکه روپیچ رزوه ای کوپلی 1/2*20 454.770
 61560  شیر شبکه روپیچ کوپلی 3/4 528.850
 61561  شیر شبکه روپیچ کوپلی 3/4*25 596.120
 69052  شیر یکطرفه تو پیچ روپیچ تمام برنز “1/2 608.810
 69056  شیر یکطرفه تو پیچ روپیچ تمام برنز “1 1.059.980
 69060  شیر سویچی تو پیچ روپیچ 1/2  621.310
 69061  شیر سویچی تو پیچ کوپلی 1/2*20  713.970
 69062  شیرسویچی تو پیچ روپیچ 3/4 798.290
 69063 شیر سویچی کوپلی3/4*25 طرح جدید 908.780

                                           ابزار الات

 12650  فنرخم خارج لوله سایز 16 236.360
 12652  فنرخم خارج لوله سایز 20 284.170
 12654  فنرخم خارج لوله سایز 25 331.990
 12656  فنرخم خارج لوله سایز 32 378.430
 12710  ابزار تنظیم 16 mm 627.090
 12712   ابزار تنظیم 20 mm 627.090
 12716   ابزار تنظیم 32 mm 1.164.240
12718   ابزار تنظیم 40 mm 1.300.860
 12720   ابزار تنظیم 50 mm 1.812.890
 12722   ابزار تنظیم 63 mm 1.118.920
 12750   ابزار تنظیم سه پره (16-20-25) 213.130
 12810  قیچی لوله بر M 42 403.030
 12910  جعبه ابزار کامل 4.303.530
 13112  شارز دستگاه پرس 2.225.540
 13114 باتری دستگاه پرس 4.026.190
 13116  پرس هیدرولیک 60.522.660
 13218  قالب mm 40 1.975.520
 13220  قالب mm 50  1.975.520
 13222  قالب mm 63 4.09.260
 13510 فک و قالب mm 16 4.317.190
 13512  فک قالب mm 20 4.900.560
 13514  فک قالب mm 25 5.694.330
 13516  فک قالب mm 32 6.277.690
14012  قالب لوله خم کن سایز 16 mm 173.500
 14014  قالب لوله خم کن سایز 20 mm 195.370
 14016  قالب لوله خم کن سایز 25 mm 215.860
 14018  قالب لوله خم کن سایز 32 mm 237.720
 14020  دسته ابزار تنظیم 53.280
 15020  متر جعبه ابزار m 3 110.660
 150.30  کیف سامسونت 2.011.040
 16010  دستگاه منگنه زن بست خاردار 4.030.290
 17010  رول بازکن لوله 3.634.090
 18012  محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) 20 لیتری 809.750
 13310  فک پرس 40-50 mm 6.074.120
 13312  فک پرس 63-75 mm 4.690.170
 13410  جعبه فک قالب 16-32 mm  20.656.940
 14010  لوله خم کن mm 16-32 4.630.050

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *