لیست قیمت نیوپایپ صنایع گیتی پسند 25 اردیبهشت 98

قیمت نیوپایپ

قیمت مورخ 25 -2-98 ابعاد نام کالا کد کالا 48890 16mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91216 79890 20mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91620 145490 25mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 92025 211100 32mm لوله نیو

ادامه مطلب

قیمت لوله نیوپایپ فروردین 98

قیمت نیوپایپ

قیمت لوله نیوپایپ فروردین 98 قیمت مورخ 26 -1-98 ابعاد نام کالا کد کالا 48890 16mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91216 200 79890 20mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91620 200 145490 25mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا

ادامه مطلب

لیست قیمت نیوپایپ 97/7/4

لیست قیمت نیوپایپ   تلفن : 66316660   ردیف نام کالا شرح سایز قیمت (ريال) 1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 16 52,250 2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 20 83,510 3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 25 145,800 4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 32 211,280 5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 40 646,250 6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 50 784,590 7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 63

ادامه مطلب

قیمت نیوپایپ 96/4/1

قیمت نیوپایپ

قیمت نیوپایپ  تلفن 66153724   تهران  91216 لوله   16 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 45.800  91620  لوله   20 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 73.200  92025 لوله   25 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 127.800  92632  لوله   32 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 185.200  93240  لوله  40 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 600.470  94150  لوله   50 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 729.000  95163  لوله   63 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 920.000  99010  لوله   16 PERT -AL- PERT) mm)نیوپایپ 45.800

ادامه مطلب