لیست قیمت نیوپایپ 97.9.14

لیست قیمت نیوپایپ 97.9.14       تهران 66153724

لیست قیمت جدید نیوپایپ

 

ردیف نام کالا شرح سایز قیمت (ريال)
1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 16 42,300
2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 20 69,150
3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 25 126,000
4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 32 182,700
5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 40 594,550
6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 50 721,820
7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 63 910,940
8 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT 16 42,300
9 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT 20 69,150
10 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT 25 126,000
11 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT 32 182,700
12 لوله نیوپایپ PE/AL/PE 16 37,259
13 لوله نیوپایپ PE/AL/PE 20 60,660
14 لوله نیوپایپ PE/AL/PE 25 112,189
15 لوله نیوپایپ PE/AL/PE 32 161,463
16 فوم لوله ای نیوپایپ 16 7,200
17 فوم لوله ای نیوپایپ 20 9,320
18 فوم لوله ای نیوپایپ 25 14,320
19 فوم لوله ای نیوپایپ 32 15,760
20 فوم لوله ای نیوپایپ 40 16,100
21 فوم لوله ای نیوپایپ 50 25,830
22 فوم لوله ای نیوپایپ 63 41,810
23 مغزی نیوپایپ “1/2 60,560
24 مغزی نیوپایپ “3/4 121,010
25 مغزی نیوپایپ “1 202,600
26 مغزی نیوپایپ “1.1/4 171,370
27 تبدیل روپیچ نیوپایپ “1/2*”3/4 91,600
28 تبدیل روپیچ نیوپایپ “3/4*”1 188,550
29 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ “1/2 87,180
30 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ “3/4 117,010
31 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ “1 206,790
32 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :15میلیمتر “1/2 63,370
33 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :25میلیمتر “1/2 81,950
34 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :30میلیمتر “1/2 89,940
35 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ “1/2*”3/4 122,760
36 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ “3/4*”1/2 70,190
37 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ “3/4*”1 151,490
38 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ “1*”3/4 141,730
39 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ “1*”1.1/4 202,400
40 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ “3/4*”1.1/4 225,460
41 زانویی 90 درجه نیوپایپ “1/2 161,810
42 زانویی 90 درجه نیوپایپ “3/4 239,970
43 چپقی نیوپایپ “1/2 138,830
44 چپقی نیوپایپ “3/4 253,570
45 چپقی نیوپایپ “1 334,580
46 چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ “1/2*”1 189,440
47 مهره ماسوره نیوپایپ “1/2*16 114,030
48 مهره ماسوره نیوپایپ “3/4*16 153,230
49 مهره ماسوره نیوپایپ “1/2*20 158,660
50 مهره ماسوره نیوپایپ “3/4*20 130,050
51 مهره ماسوره نیوپایپ “3/4*25 260,640
52 مهره ماسوره نیوپایپ “1*25 301,720
53 حلقه وماسوره نیوپایپ “1/2*16 38,470
54 درپوش توپیچ نیوپایپ “3/4 74,190
55 بست لوله نیوپایپ 16 1,640
56 بست لوله نیوپایپ 20 1,830
57 بست لوله نیوپایپ 25 2,060
58 بست لوله نیوپایپ 32 3,610
59 بست زوج لوله نیوپایپ 16 2,980
60 بست زوج لوله نیوپایپ 20 2,940
61 بست زوج لوله نیوپایپ 25 3,430
62 بست خاردار لوله نیوپایپ 16 640
63 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ “1/2 4,740
64 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ “1/2 4,740
65 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ “3/4 9,280
66 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ “3/4 9,280
67 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ “1 14,080
68 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ “1 14,080
69 درپوش پلاستیکی نیوپایپ “1/2 2,090
70 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ “1/2 3,640
71 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ “3/4 5,990
72 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ “1 8,010
73 صفحه نصب تك نیوپایپ mm63 7,300
74 صفحه نصب زوج نیوپایپ mm153 14,750
75 صفحه نصب زوج نیوپایپ mm280 20,140
76 صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ mm500 40,870
77 کلكتور فورجی نیوپایپ 2b “1/2*”1 312,600
78 کلكتور فورجی نیوپایپ 3b “1/2*”1 468,380
79 کلكتور فورجی نیوپایپ 4b “1/2*”1 624,640
80 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح2B “1/2*”1 913,820
81 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح3B “1/2*”1 1,276,190
82 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح4B “1/2*”1 1,705,910
83 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح5B “1/2*”1 2,134,760
84 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح6B “1/2*”1 2,560,010
85 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح7B “1/2*”1 2,986,860
86 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح8B “1/2*”1 3,413,500
87 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح2B “1/2*”1 913,820
88 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح3B “1/2*”1 1,276,190
89 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح4B “1/2*”1 1,705,910
90 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح5B “1/2*”1 2,134,760
91 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح6B “1/2*”1 2,560,010
92 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح7B “1/2*”1 2,986,860
93 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح8B “1/2*”1 3,413,500
94 صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ mm280 20,660
95 صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ 34,600
96 کلكتور نیوپایپ 2b “1/2*”3/4 484,070
97 کلكتور نیوپایپ 3b “1/2*”3/4 724,980
98 کلكتور نیوپایپ 4b “1/2*”3/4 1,063,310
99 کلكتور نیوپایپ 5b “1/2*”3/4 1,260,910
100 کلكتور نیوپایپ 2b “1/2*”1 396,040
101 کلكتور نیوپایپ 3b “1/2*”1 591,160
102 کلكتور نیوپایپ 4b “1/2*”1 791,430
103 کلكتور نیوپایپ 5b “1/2*”1 980,500
104 کلكتور نیوپایپ 6b “1/2*”1 1,176,420
105 کلكتور نیوپایپ 7b “1/2*”1 1,371,900
106 کلكتور نیوپایپ 8b “1/2*”1 1,567,540
107 کلكتور نیوپایپ 9b “1/2*”1 1,763,820
108 کلكتور نیوپایپ 10b “1/2*”1 1,958,990
109 کلكتور نیوپایپ 11b “1/2*”1 2,157,870
110 کلكتور نیوپایپ 12b “1/2*”1 2,353,850
111 کلكتور نیوپایپ 4b “1/2*1.1/4 1,112,580
112 کلكتور نیوپایپ 3b “3/4*”1 1,049,350
113 کلكتور نیوپایپ 4b “3/4*”1 1,367,230
114 کلكتور نیوپایپ 5b “3/4*”1 1,752,010
115 کلكتور نیوپایپ 5b “1/2*”1.1/4 1,390,080
116 کلكتور نیوپایپ 6b “1/2*”1.1/4 1,667,260
117 کلكتور نیوپایپ 7b “1/2*”1.1/4 1,944,710
118 کلكتور نیوپایپ 8b “1/2*”1.1/4 2,222,510
119 کلكتور نیوپایپ 9b “1/2*”1.1/4 2,499,790
120 کلكتور نیوپایپ 10b “1/2*”1.1/4 2,778,110
121 کلكتور نیوپایپ 11b “1/2*1.1/4 3,056,440
122 کلكتور نیوپایپ 12b “1/2*1.1/4 3,334,390
123 کلكتور نیوپایپ 3b “3/4*”1.1/4 1,392,850
124 کلكتور نیوپایپ 4b “3/4*”1.1/4 1,839,280
125 کلكتور نیوپایپ 5b “3/4*”1.1/4 2,244,470
126 کلكتور نیوپایپ 6b “3/4*”1.1/4 2,675,310
127 کلكتور نیوپایپ 4b “1.1/2*”1/2 2,514,980
128 کلكتور نیوپایپ 5b “1.1/2*”1/2 3,420,300
129 کلكتور نیوپایپ 6b “1.1/2*”1/2 4,103,920
130 کلكتور نیوپایپ 7b “1.1/2*”1/2 4,787,260
131 کلكتور نیوپایپ 8b “1.1/2*”1/2 5,470,930
132 کلكتور نیوپایپ 9b “1.1/2*”1/2 6,154,190
133 کلكتور نیوپایپ 4b “3/4*”1.1/2 2,737,580
134 کلكتور نیوپایپ 5b “3/4*”1.1/2 3,421,180
135 کلكتور نیوپایپ 6b “3/4*”1.1/2 4,104,920
136 کلكتور نیوپایپ 7b “3/4*”1.1/2 4,788,610
137 کلكتور نیوپایپ 8b “3/4*”1.1/2 5,472,260
138 کلكتور نیوپایپ 9b “3/4*”1.1/2 6,155,560
139 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ “3/4 129,150
140 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ “1 107,780
141 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی “1 127,770
142 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ “1.1/4 183,640
143 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ “1.1/2 202,670
144 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ “1 111,250
145 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ “1.1/4 187,330
146 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ “1/2*”1.1/4 153,680
147 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ “1.1/2 207,930
148 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ “1/2*”1.1/2 176,660
149 پیچ هواگیری دستی نیوپایپ 28,860
150 جعبه کلکتورهمراه با پایه مخصوص گرمایش از ترموستاتیک 50*65 2,358,850
151 جعبه کلكتور نیوپایپ 45*45 1,200,890
152 جعبه کلكتور نیوپایپ 45*65 1,531,900
153 جعبه کلكتور نیوپایپ 45*95 2,401,780
154 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 50 سانتی متر 45*50 1,438,760
155 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 45 سانتی متر 45*50 1,438,760
156 پایه کلكتور نیوپایپ 44,170
157 بست کلكتور نیوپایپ “3/4 7,030
158 بست کلكتور نیوپایپ طرح B “3/4 4,620
159 بست کلكتور نیوپایپ طرح B “1 4,700
160 بست کلكتور نیوپایپ طرح B “1.1/4 5,320
161 بست کلکتور نیوپایپ طرحB “1.1/2 5,540
162 بوشن پرسى نیوپایپ 16*16 104,120
163 بوشن پرسى نیوپایپ 20*20 140,580
164 بوشن پرسى نیوپایپ 25*25 215,560
165 بوشن پرسى نیوپایپ 32*32 301,710
166 بوشن پرسى نیوپایپ 40*40 1,351,050
167 بوشن پرسى نیوپایپ 50*50 2,224,010
168 بوشن پرسى نیوپایپ 63*63 3,506,600
169 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 16*20 124,560
170 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 16*25 180,740
171 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 20*25 215,200
172 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 20*32 220,980
173 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 25*32 289,700
174 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 25*40 1,167,970
175 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 32*40 1,267,060
176 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 32*50 1,332,130
177 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 40*50 1,510,780
178 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 40*63 2,871,420
179 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 50*63 3,044,860
180 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 16*16 168,750
181 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 20*20 213,560
182 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 25*25 314,510
183 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 32*32 408,550
184 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 40*40 1,894,100
185 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 50*50 2,818,450
186 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 63*63 5,369,920
187 سه راهى پرسى نیوپایپ 16*16*16 179,560
188 سه راهى پرسى نیوپایپ 20*20*20 237,710
189 سه راهى پرسى نیوپایپ 25*25*25 488,210
190 سه راهى پرسى نیوپایپ 32*32*32 669,280
191 سه راهى پرسى نیوپایپ 40*40*40 2,571,950
192 سه راهى پرسى نیوپایپ 50*50*50 4,717,970
193 سه راهى پرسى نیوپایپ 63*63*63 6,998,980
194 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 16*20*16 253,920
195 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 20*16*16 197,260
196 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 20*16*20 203,920
197 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 20*20*16 289,450
198 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*16*16 304,450
199 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*16*20 329,020
200 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*16*25 299,030
201 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*20*20 382,290
202 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*20*25 410,350
203 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*16*32 402,840
204 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 32*16*32 497,190
205 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 32*20*32 539,660
206 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 32*25*25 529,770
207 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 32*25*32 609,270
208 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 40*20*40 2,211,590
209 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 40*25*40 2,274,880
210 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 40*32*32 2,182,200
211 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 40*32*40 2,552,400
212 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 50*25*50 2,974,330
213 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 50*32*50 3,090,730
214 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 50*40*50 3,362,380
215 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 63*25*63 5,292,330
216 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 63*32*63 5,521,600
217 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 63*40*63 5,679,510
218 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 239,870
219 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 144,840
220 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*20 275,870
221 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*20 198,090
222 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*16 229,720
223 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*20 282,640
224 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 323,920
225 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 373,090
226 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 284,080
227 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 361,880
228 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 174,820
229 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B 16*”1/2*16 281,580
230 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ 16*”1/2*20 326,170
231 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 251,590
232 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ 20*”1/2*16 326,110
233 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ “1/2*16 121,560
234 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B “1/2*16 239,350
235 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ “1/2*20 173,830
236 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ “3/4*25 397,560
237 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ “1*32 428,910
238 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 320,250
239 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 369,750
240 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 468,280
241 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 512,480
242 درپوش پرسى نیوپایپ 16 70,370
243 درپوش پرسى نیوپایپ 20 107,810
244 درپوش پرسى نیوپایپ 25 100,700
245 درپوش پرسى نیوپایپ 32 193,880
246 درپوش پرسى نیوپایپ 40 464,300
247 درپوش پرسى نیوپایپ 50 579,870
248 درپوش پرسى نیوپایپ 63 704,950
249 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 90,150
250 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*20 126,950
251 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*20 177,370
252 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*25 187,510
253 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*25 215,010
254 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1*25 316,750
255 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1*32 346,390
256 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/4*32 746,510
257 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/4*40 1,859,820
258 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/2*50 2,074,420
259 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “2*63 3,272,490
260 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 128,800
261 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*20 140,220
262 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*20 197,720
263 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*25 242,460
264 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1*25 344,700
265 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1*32 388,940
266 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/4*32 834,730
267 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/2*40 1,874,190
268 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/2*50 2,071,800
269 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “2*63 3,521,110
270 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 166,870
271 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*20 239,270
272 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*25 315,570
273 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “1*25 434,850
274 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “1*32 461,500
275 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1/2*16 187,180
276 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1/2*20 218,020
277 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “3/4*20 260,450
278 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “3/4*25 231,670
279 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1*25 344,580
280 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1*32 437,530
281 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1.1/2*40 1,742,530
282 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1.1/2*50 2,678,960
283 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 262,730
284 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 325,680
285 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 25*”1/2*25 375,380
286 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 25*”3/4*25 473,630
287 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 32*”3/4*32 638,270
288 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 40*”3/4*40 2,037,590
289 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 50*”1*50 2,674,810
290 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1/2*16 164,950
291 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1/2*20 250,640
292 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “3/4*25 387,180
293 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1*32 599,760
294 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1.1/4*40 1,923,780
295 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1.1/2*50 2,430,290
296 والو کلکتوری نیوپایپ با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ایی “1/2 244,790
297 والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ با دسته پروانه ایی (توپی بزرگ) “1/2 279,600
298 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “1/2*16 262,240
299 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “1/2*20 303,010
300 والو کلکتوری نیوپایپ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی با دسته پروانه ایی “3/4 344,380
301 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “3/4*20 397,990
302 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “3/4*25 467,860
303 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “1*25 678,710
304 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “1*32 733,670
305 والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ ربع گرد “1/2 318,500
306 والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ “1/2 330,060
307 والو خروجی رادیاتوری نیوپایپ “1/2 268,920
308 والو با قابلیت نصب دوسر مهره ماسوره پرسی رزوه ای نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1/2 234,790
309 والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ آبی و قرمز “1/2 251,680
310 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1/2*16 244,740
311 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1/2*20 280,240
312 والو کلكتوری یكسر مغزی نیوپایپ SGP آبی وقرمز “3/4 295,980
313 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز “3/4*20 401,130
314 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز “3/4*25 461,400
315 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ آبی و قرمز “1*25 676,750
316 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ “1*32 734,680
317 والو دوسر روپیچ نیوپایپ دبی 15 “1/2 272,200
318 والو هواگیری با ورودی نیوپایپ “1/2 480,200
319 والو هواگیری کامل نیوپایپ بهمراه شیر تخلیه “1 1,022,240
320 نیو والوکوپلی نیوپایپ طرح جدید “1/2*16 188,810
321 نیو والوکوپلی نیوپایپ آبی و قرمز “1/2*20 242,930
322 نیو والودوسرکوپلی نیوپایپ آبی و قرمز 16 301,810
323 نیو والودوسرکوپلی نیوپایپ 20 360,780
324 والو کنار گذر(بای پس) نیوپایپ “1 2,655,830
325 نیو والودوسرروپیچ نیوپایپ “1/2 203,540
326 نیو والودوسرتوپیچ نیوپایپ “1/2 235,560
327 نیو والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته آبی و قرمز “1/2 217,560
328 والو یكطرفه توپیچ نیوپایپ “1/2 364,180
329 والو یكطرفه توپیچ نیوپایپ “3/4 474,730
330 والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی و قرمز “3/4*25 526,140
331 والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی وقرمز “1*25 667,860
332 والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی وقرمز “1*32 905,860
333 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته گازی “1/2 228,090
334 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته گازی “3/4 306,940
335 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته گازی “1 521,410
336 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “1/2 197,290
337 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “3/4 307,080
338 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “1 557,540
339 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته گازی “1/2 226,710
340 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته گازی “3/4 356,350
341 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته گازی “1 537,140
342 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “1/2 200,030
343 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “3/4 349,960
344 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “1 556,400
345 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ آبی وقرمز “1/2 262,760
346 والو غیر گازی(نافی بلند) نیوپایپ “1/2 278,200
347 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ “3/4 375,480
348 والو غیر گازی(نافی بلند) نیوپایپ “3/4 381,250
349 والو پیسوار فیلتردار نیوپایپ “1/2*”3/8 231,170
350 والو پیسوار فیلتردار نیوپایپ “1/2*”1/2 231,240
351 والو پیسوار فیلتردارنیوپایپ آبی و قرمزطرحB “1/2*”3/8 174,310
352 والو پیسوار فیلتردارنیوپایپ آبی و قرمزطرحB “1/2*”1/2 174,460
353 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1 592,430
354 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته فلزی “1 611,880
355 والو دوسر روپیچ نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1 592,630
356 والو دوسر روپیچ دسته فلزی نیوپایپ با قابلیت نصب مهره ماسوره “1 610,210
357 شیر حیاطی نیوپایپ SGP “1/2*”1/2 319,530
358 مهره ماسوره پرسى مخصوص ولو نیوپایپ “1/2 SGP “1/2*16 79,200
359 مهره ماسوره پرسى مخصوص ولو نیوپایپ “1/2 SGP “1/2*20 143,880
360 صافی زیر پکیج نیوپایپ توپیچ روپیچ “1/2 375,520
361 صافی زیر پکیج نیوپایپ توپیچ روپیچ “3/4 593,980
362 صافی زیر پکیج نیوپایپ دوسر توپیچ “1/2 388,000
363 صافی زیر پکیج نیوپایپ دوسر توپیچ “3/4 585,970
364 مهره ماسوره پرسى مخصوص ولو نیوپایپ “3/4 SGP “3/4*20 169,280
365 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 16 20,090
366 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 20 29,590
367 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 25 56,780
368 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 32 67,580
369 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 40 92,110
370 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 50 117,050
371 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 63 174,920
372 اورینگ نیوپایپ 16 1,570
373 اورینگ نیوپایپ 20 2,640
374 اورینگ نیوپایپ 25 3,300
375 اورینگ نیوپایپ 32 4,420
376 اورینگ نیوپایپ 40 4,650
377 اورینگ نیوپایپ 50 7,080
378 اورینگ نیوپایپ 63 12,380
379 اورینگ نیوپایپ “1/2 2,000
380 اورینگ نیوپایپ “1 4,860
381 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*16 110,580
382 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*20 130,670
383 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*20 169,860
384 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*25 196,700
385 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “1*32 371,320
386 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*16 100,820
387 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*20 137,420
388 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*25 238,520
389 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*25 204,550
390 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*20 161,780
391 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1*32 327,050
392 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1*25 322,310
393 بوشن کوپلی نیوپایپ 16*16 152,760
394 بوشن کوپلی نیوپایپ 20*20 202,310
395 بوشن کوپلی نیوپایپ 25*25 321,050
396 بوشن کوپلی نیوپایپ 32*32 490,290
397 بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 16*20 186,290
398 بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 16*25 226,840
399 بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 20*25 250,880
400 بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 25*32 429,960
401 زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 16*16 207,440
402 زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 20*20 234,490
403 زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 25*25 406,480
404 زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 32*32 594,720
405 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*16 171,830
406 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*20 208,510
407 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*25 261,010
408 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “1*25 259,020
409 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “1*32 485,470
410 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1/2*16 179,700
411 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1/2*20 167,300
412 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “3/4*20 221,580
413 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “3/4*25 285,960
414 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1*25 439,270
415 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1*32 471,580
416 سه راهی کوپلی نیوپایپ 16*16*16 240,370
417 سه راهی کوپلی نیوپایپ 20*20*20 342,100
418 سه راهی کوپلی نیوپایپ 25*25*25 455,630
419 سه راهی کوپلی نیوپایپ 32*32*32 772,290
420 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 16*20*16 235,460
421 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 20*16*16 197,490
422 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 20*16*20 296,120
423 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 20*20*16 281,100
424 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 25*16*20 399,230
425 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 25*16*25 393,040
426 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 25*20*20 352,190
427 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 25*20*25 362,050
428 سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 32*16*32 647,310
429 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 32*20*32 610,440
430 سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 32*25*25 577,990
431 سه راهی 180 توپیچ کوپلی نیوپایپ 20*”1/2*20 297,770
432 سه راهی 180 توپیچ کوپلی نیوپایپ 25*”3/4*25 623,280
433 زانو صفحه دار توپیچ کوپلى نیوپایپ “1/2*16 216,410
434 زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلى نیوپایپ “1/2*16 187,950
435 زانو صفحه دار توپیچ کوپلى نیوپایپ “1/2*20 267,440
436 زانو صفحه دار توپیچ کوپلى نیوپایپ پلیمری “1/2*20 218,280
437 سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ 16*”1/2*16 273,480
438 سه راهی 90 دیواری کوپلی نیوپایپ 16*”1/2*16 230,600
439 سه راهی180 صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ 20*”1/2*20 328,550
440 سه راهی 90دیواری کوپلی نیوپایپ 16*”1/2*20 343,430
441 سه راهی 90 دیواری کوپلی نیوپایپ 20*”1/2*20 254,940
442 زانو دیواری کوپلی نیوپایپ “1/2*16 160,250
443 زانو دیواری کوپلی نیوپایپ “1/2*20 205,340
444 زانو دیواری کوپلی نیوپایپ “3/4*25 390,370
445 سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ 16*”1/2*16 257,800
446 سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ 20*”1/2*20 284,750
447 فنر خم خارج لوله نیوپایپ 16 236,360
448 فنر خم خارج لوله نیوپایپ 20 284,170
449 فنر خم خارج لوله نیوپایپ 25 331,990
450 فنر خم خارج لوله نیوپایپ 32 378,430
451 ابزارتنظیم نیوپایپ 16 mm 627,090
452 ابزارتنظیم نیوپایپ 20 mm 627,090
453 ابزارتنظیم نیوپایپ 32 mm 1,164,240
454 ابزارتنظیم نیوپایپ 40 mm 1,300,860
455 ابزارتنظیم نیوپایپ 50 mm 1,812,890
456 ابزارتنظیم نیوپایپ 63 mm 1,118,920
457 ابزار تنظیم سه پره نیوپایپ 25-20-16 213,130
458 قیچى لوله بر M42 نیوپایپ 403,030
459 جعبه ابزار کامل نیوپایپ 4,303,530
460 شارژر دستگاه پرس نیوپایپ 2,225,540
461 باتری دستگاه پرس نیوپایپ 4,026,190
462 پرس هیدرولیك نیوپایپ 60,522,660
463 قالب نیوپایپ 40 mm 1,975,520
464 قالب نیوپایپ 50 mm 1,975,520
465 قالب نیوپایپ 63 mm 4,209,260
466 فك پرس نیوپایپ 40 mm-50 mm 6,074,120
467 فك پرس نیوپایپ 63 mm-75 mm 4,690,170
468 جعبه فك و قالب نیوپایپ 16 mm-32 mm 20,656,940
469 فك و قالب نیوپایپ 16 4,317,190
470 فك و قالب نیوپایپ 20 4,900,560
471 فك و قالب نیوپایپ 25 5,694,330
472 فك و قالب نیوپایپ 32 6,277,690
473 پایه شیرقطع و وصل پلیمری نیوپایپ 74,840
474 محفظه تلسکوپی نیوپایپ 422,780
475 شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ تمام برنز “1/2 1,803,060
476 شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ تمام برنز “1 2,731,680
477 شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ “1/2 839,160
478 شیر قطع و وصل دوسر کوپلی نیوپایپ 20 904,430
479 شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ “3/4 940,640
480 شیر شبکه دو سر روپیچ نیوپایپ تمام برنز “1/2 771,190
481 شیر شبکه دو سر روپیچ نیوپایپ تمام برنز “1 1,925,900
482 شیر شبکه دو سر روپیچ نیوپایپ “1/2 442,720
483 شیر شبکه روپیچ رزوه ایی و کوپلی نیوپایپ “1/2*20 560,660
484 شیرشبکه دوسر روپیچ نیوپایپ “3/4 628,620
485 شیرشبکه روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*25 760,510
486 شیر یک طرفه توپیچ روپیچ نیوپایپپ تمام برنز “1/2 771,190
487 شیر یک طرفه توپیچ روپیچ نیوپایپپ تمام برنز “1 1,342,680
488 شیر سوئیچی روپیچ توپیچ نیوپایپ “1/2 787,580
489 شیر سوئیچی توپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*20 890,250
490 شیر سوئیچی روپیچ توپیچ نیوپایپ “3/4 928,360
491 شیر سوئیچی کوپلی نیوپایپ طرح جدید “3/4*25 1,151,150

 

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *