لیست قیمت نیوپایپ 97/7/4

لیست قیمت نیوپایپ   تلفن : 66316660

 

ردیف نام کالا شرح سایز قیمت (ريال)
1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 16 52,250
2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 20 83,510
3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 25 145,800
4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 32 211,280
5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 40 646,250
6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 50 784,590
7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 63 990,150
8 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT 16 52,250
9 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT 20 83,510
10 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT 25 145,800
11 لوله نیوپایپ PERT/AL/PERT 32 211,280
12 لوله نیوپایپ PE/AL/PE 16 46,020
13 لوله نیوپایپ PE/AL/PE 20 73,260
14 لوله نیوپایپ PE/AL/PE 25 129,730
15 لوله نیوپایپ PE/AL/PE 32 186,710
16 فوم لوله ای نیوپایپ 16
17 فوم لوله ای نیوپایپ 20
18 فوم لوله ای نیوپایپ 25
19 فوم لوله ای نیوپایپ 32
20 فوم لوله ای نیوپایپ 40
21 فوم لوله ای نیوپایپ 50
22 فوم لوله ای نیوپایپ 63
23 مغزی نیوپایپ “1/2 77,520
24 مغزی نیوپایپ “3/4 154,900
25 مغزی نیوپایپ “1 259,350
26 مغزی نیوپایپ “1.1/4 219,370
27 تبدیل روپیچ نیوپایپ “1/2*”3/4 117,250
28 تبدیل روپیچ نیوپایپ “3/4*”1 241,360
29 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ “1/2 111,600
30 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ “3/4 149,780
31 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ “1 264,700
32 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :15میلیمتر “1/2 81,120
33 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :25میلیمتر “1/2 104,900
34 مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ طول پیچ :30میلیمتر “1/2 115,130
35 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ “1/2*”3/4 171,430
36 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ “3/4*”1/2 89,850
37 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ “3/4*”1 193,920
38 تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپ “1*”3/4 181,430
39 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ “1*”1.1/4 259,080
40 تبدیل توپیچ روپیچ نیوپایپ “3/4*”1.1/4 288,610
41 زانویی 90 درجه نیوپایپ “1/2 207,130
42 زانویی 90 درجه نیوپایپ “3/4 307,180
43 چپقی نیوپایپ “1/2 177,720
44 چپقی نیوپایپ “3/4 324,590
45 چپقی نیوپایپ “1 428,290
46 چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ “1/2*”1 242,500
47 مهره ماسوره نیوپایپ “1/2*16 145,970
48 مهره ماسوره نیوپایپ “3/4*16 196,140
49 مهره ماسوره نیوپایپ “1/2*20 203,100
50 مهره ماسوره نیوپایپ “3/4*20 181,610
51 مهره ماسوره نیوپایپ “3/4*25 363,970
52 مهره ماسوره نیوپایپ “1*25 386,230
53 حلقه وماسوره نیوپایپ “1/2*16 49,250
54 درپوش توپیچ نیوپایپ “3/4 94,960
55 بست لوله نیوپایپ 16 2,260
56 بست لوله نیوپایپ 20 2,540
57 بست لوله نیوپایپ 25 2,910
58 بست لوله نیوپایپ 32 4,750
59 بست زوج لوله نیوپایپ 16 4,400
60 بست زوج لوله نیوپایپ 20 3,860
61 بست زوج لوله نیوپایپ 25 4,290
62 بست خاردار لوله نیوپایپ 16 930
63 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ “1/2 5,350
64 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ “1/2 5,350
65 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ “3/4 10,570
66 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ “3/4 10,570
67 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ “1 15,640
68 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ “1 15,640
69 درپوش پلاستیکی نیوپایپ “1/2 2,650
70 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ “1/2 4,730
71 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ “3/4 8,150
72 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ “1 10,510
73 صفحه نصب تك نیوپایپ mm63 9,240
74 صفحه نصب زوج نیوپایپ mm153 18,850
75 صفحه نصب زوج نیوپایپ mm280 24,020
76 صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ mm500 49,590
77 کلكتور فورجی نیوپایپ 2b “1/2*”1 381,220
78 کلكتور فورجی نیوپایپ 3b “1/2*”1 571,190
79 کلكتور فورجی نیوپایپ 4b “1/2*”1 761,760
80 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح2B “1/2*”1 1,114,420
81 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح3B “1/2*”1 1,556,330
82 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح4B “1/2*”1 2,080,380
83 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح5B “1/2*”1 2,603,370
84 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح6B “1/2*”1 3,121,960
85 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح7B “1/2*”1 3,642,510
86 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی طرح8B “1/2*”1 4,162,800
87 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح2B “1/2*”1 1,114,420
88 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح3B “1/2*”1 1,556,330
89 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح4B “1/2*”1 2,080,380
90 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح5B “1/2*”1 2,603,370
91 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح6B “1/2*”1 3,121,960
92 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح7B “1/2*”1 3,642,510
93 کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز طرح8B “1/2*”1 4,162,800
94 صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ mm280 24,970
95 صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ 47,850
96 کلكتور نیوپایپ 2b “1/2*”3/4 605,090
97 کلكتور نیوپایپ 3b “1/2*”3/4 906,220
98 کلكتور نیوپایپ 4b “1/2*”3/4 1,329,140
99 کلكتور نیوپایپ 5b “1/2*”3/4 1,576,140
100 کلكتور نیوپایپ 2b “1/2*”1 495,050
101 کلكتور نیوپایپ 3b “1/2*”1 738,950
102 کلكتور نیوپایپ 4b “1/2*”1 989,290
103 کلكتور نیوپایپ 5b “1/2*”1 1,225,630
104 کلكتور نیوپایپ 6b “1/2*”1 1,470,530
105 کلكتور نیوپایپ 7b “1/2*”1 1,714,870
106 کلكتور نیوپایپ 8b “1/2*”1 1,959,420
107 کلكتور نیوپایپ 9b “1/2*”1 2,204,780
108 کلكتور نیوپایپ 10b “1/2*”1 2,448,740
109 کلكتور نیوپایپ 11b “1/2*”1 2,697,340
110 کلكتور نیوپایپ 12b “1/2*”1 2,942,310
111 کلكتور نیوپایپ 4b “1/2*1.1/4 1,390,730
112 کلكتور نیوپایپ 3b “3/4*”1 1,311,690
113 کلكتور نیوپایپ 4b “3/4*”1 1,709,040
114 کلكتور نیوپایپ 5b “3/4*”1 2,190,010
115 کلكتور نیوپایپ 5b “1/2*”1.1/4 1,737,600
116 کلكتور نیوپایپ 6b “1/2*”1.1/4 2,084,080
117 کلكتور نیوپایپ 7b “1/2*”1.1/4 2,430,890
118 کلكتور نیوپایپ 8b “1/2*”1.1/4 2,778,140
119 کلكتور نیوپایپ 9b “1/2*”1.1/4 3,124,740
120 کلكتور نیوپایپ 10b “1/2*”1.1/4 3,472,640
121 کلكتور نیوپایپ 11b “1/2*1.1/4 3,820,550
122 کلكتور نیوپایپ 12b “1/2*1.1/4 4,167,990
123 کلكتور نیوپایپ 3b “3/4*”1.1/4 1,741,060
124 کلكتور نیوپایپ 4b “3/4*”1.1/4 2,299,100
125 کلكتور نیوپایپ 5b “3/4*”1.1/4 2,805,590
126 کلكتور نیوپایپ 6b “3/4*”1.1/4 3,344,140
127 کلكتور نیوپایپ 4b “1.1/2*”1/2 3,143,720
128 کلكتور نیوپایپ 5b “1.1/2*”1/2 4,275,370
129 کلكتور نیوپایپ 6b “1.1/2*”1/2 5,129,900
130 کلكتور نیوپایپ 7b “1.1/2*”1/2 5,984,070
131 کلكتور نیوپایپ 8b “1.1/2*”1/2 6,838,660
132 کلكتور نیوپایپ 9b “1.1/2*”1/2 7,692,740
133 کلكتور نیوپایپ 4b “3/4*”1.1/2 3,421,980
134 کلكتور نیوپایپ 5b “3/4*”1.1/2 4,276,470
135 کلكتور نیوپایپ 6b “3/4*”1.1/2 5,131,150
136 کلكتور نیوپایپ 7b “3/4*”1.1/2 5,985,760
137 کلكتور نیوپایپ 8b “3/4*”1.1/2 6,840,320
138 کلكتور نیوپایپ 9b “3/4*”1.1/2 7,694,450
139 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ “3/4 165,320
140 درپوش فلزى کلكتور نیوپایپ “1 137,970
141 درپوش توپیچ نیوپایپ مخصوص کلكتور فرجی “1 163,560
142 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ “1.1/4 235,070
143 درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ “1.1/2 259,430
144 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ “1 142,410
145 درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ “1.1/4 239,800
146 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ “1/2*”1.1/4 196,730
147 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ “1.1/2 266,170
148 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ توپیچ “1/2*”1.1/2 226,140
149 پیچ هواگیری دستی نیوپایپ 36,940
150 جعبه کلکتورهمراه با پایه مخصوص گرمایش از ترموستاتیک 50*65 2,358,850
151 جعبه کلكتور نیوپایپ 45*45 1,356,770
152 جعبه کلكتور نیوپایپ 45*65 1,691,320
153 جعبه کلكتور نیوپایپ 45*95 2,583,530
154 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 50 سانتی متر 45*50 1,438,760
155 جعبه کلكتور نیوپایپ با ارتفاع 45 سانتی متر 45*50 1,438,760
156 پایه کلكتور نیوپایپ 44,170
157 بست کلكتور نیوپایپ “3/4 7,030
158 بست کلكتور نیوپایپ طرح B “3/4 4,620
159 بست کلكتور نیوپایپ طرح B “1 4,700
160 بست کلكتور نیوپایپ طرح B “1.1/4 5,320
161 بست کلکتور نیوپایپ طرحB “1.1/2 5,540
162 بوشن پرسى نیوپایپ 16*16 133,290
163 بوشن پرسى نیوپایپ 20*20 179,950
164 بوشن پرسى نیوپایپ 25*25 275,930
165 بوشن پرسى نیوپایپ 32*32 386,220
166 بوشن پرسى نیوپایپ 40*40 1,729,450
167 بوشن پرسى نیوپایپ 50*50 2,846,920
168 بوشن پرسى نیوپایپ 63*63 4,488,740
169 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 16*20 159,450
170 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 16*25 231,360
171 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 20*25 275,480
172 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 20*32 282,870
173 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 25*32 370,830
174 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 25*40 1,495,100
175 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 32*40 1,621,940
176 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 32*50 1,705,240
177 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 40*50 1,933,920
178 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 40*63 3,675,660
179 بوشن تبدیل پرسى نیوپایپ 50*63 3,897,670
180 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 16*16 216,010
181 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 20*20 298,220
182 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 25*25 402,600
183 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 32*32 522,980
184 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 40*40 2,424,610
185 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 50*50 3,607,840
186 زانو ٩٠ درجه پرسى نیوپایپ 63*63 6,873,940
187 سه راهى پرسى نیوپایپ 16*16*16 229,860
188 سه راهى پرسى نیوپایپ 20*20*20 331,950
189 سه راهى پرسى نیوپایپ 25*25*25 624,950
190 سه راهى پرسى نیوپایپ 32*32*32 856,740
191 سه راهى پرسى نیوپایپ 40*40*40 3,292,310
192 سه راهى پرسى نیوپایپ 50*50*50 6,039,390
193 سه راهى پرسى نیوپایپ 63*63*63 8,959,260
194 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 16*20*16 325,030
195 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 20*16*16 252,510
196 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 20*16*20 284,760
197 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 20*20*16 370,520
198 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*16*16 389,730
199 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*16*20 421,170
200 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*16*25 417,580
201 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*20*20 489,360
202 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*20*25 573,040
203 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 25*16*32 515,670
204 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 32*16*32 636,440
205 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 32*20*32 690,810
206 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 32*25*25 739,800
207 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 32*25*32 779,920
208 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 40*20*40 2,831,010
209 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 40*25*40 2,912,030
210 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 40*32*32 2,793,390
211 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 40*32*40 3,267,290
212 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 50*25*50 3,807,380
213 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 50*32*50 3,956,390
214 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 50*40*50 4,304,120
215 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 63*25*63 6,774,620
216 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 63*32*63 7,068,090
217 سه راهى تبدیل پرسى نیوپایپ 63*40*63 7,270,240
218 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 307,050
219 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 185,400
220 زانویى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*20 353,130
221 زانویى صفحه دار پلیمری توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*20 253,570
222 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*16 320,790
223 زانویى صفحه دار روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*20 361,800
224 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 414,640
225 سه راهى ٩٠درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 477,580
226 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 396,700
227 سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 463,240
228 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 237,950
229 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B 16*”1/2*16 360,440
230 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ 16*”1/2*20 417,520
231 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 342,440
232 سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسى نیوپایپ 20*”1/2*16 417,450
233 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ “1/2*16 165,450
234 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ طرح B “1/2*16 306,390
235 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ “1/2*20 236,590
236 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ “3/4*25 508,910
237 زانویى دیوارى پرسى نیوپایپ “1*32 549,030
238 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 409,950
239 سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 473,310
240 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 599,440
241 سه راهى دیوارى موازی پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 656,010
242 درپوش پرسى نیوپایپ 16 90,080
243 درپوش پرسى نیوپایپ 20 138,010
244 درپوش پرسى نیوپایپ 25 128,900
245 درپوش پرسى نیوپایپ 32 248,180
246 درپوش پرسى نیوپایپ 40 594,340
247 درپوش پرسى نیوپایپ 50 742,280
248 درپوش پرسى نیوپایپ 63 902,390
249 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 115,400
250 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*20 162,500
251 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*20 227,050
252 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*25 240,020
253 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*25 275,230
254 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1*25 405,470
255 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1*32 443,410
256 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/4*32 955,600
257 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/4*40 2,380,730
258 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/2*50 2,655,430
259 بوشن روپیچ پرسى نیوپایپ “2*63 4,189,060
260 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 164,870
261 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*20 179,490
262 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*20 253,100
263 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*25 310,370
264 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1*25 441,250
265 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1*32 497,870
266 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/4*32 1,068,520
267 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/2*40 2,399,120
268 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “1.1/2*50 2,652,070
269 بوشن توپیچ پرسى نیوپایپ “2*63 4,507,310
270 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “1/2*16 233,020
271 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*20 306,290
272 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “3/4*25 403,950
273 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “1*25 556,640
274 زانویى ٩٠درجه روپیچ پرسى نیوپایپ “1*32 590,760
275 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1/2*16 239,610
276 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1/2*20 279,080
277 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “3/4*20 363,700
278 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “3/4*25 296,560
279 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1*25 441,100
280 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1*32 560,070
281 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1.1/2*40 2,230,580
282 زانویى چپقى پرسى نیوپایپ “1.1/2*50 3,429,290
283 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 16*”1/2*16 336,320
284 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 20*”1/2*20 416,890
285 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 25*”1/2*25 480,510
286 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 25*”3/4*25 606,290
287 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 32*”3/4*32 817,030
288 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 40*”3/4*40 2,608,290
289 سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ 50*”1*50 3,423,980
290 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1/2*16 211,150
291 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1/2*20 320,830
292 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “3/4*25 495,620
293 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1*32 767,740
294 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1.1/4*40 2,462,590
295 مهره ماسوره پرسى نیوپایپ “1.1/2*50 3,110,960
296 والو کلکتوری نیوپایپ با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ایی “1/2 303,560
297 والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ با دسته پروانه ایی (توپی بزرگ) “1/2 346,730
298 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “1/2*16 325,200
299 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “1/2*20 375,760
300 والو کلکتوری نیوپایپ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی با دسته پروانه ایی “3/4 427,060
301 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “3/4*20 493,530
302 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “3/4*25 580,180
303 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “1*25 841,650
304 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ بادسته پروانه ایی “1*32 909,810
305 والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ ربع گرد “1/2 394,960
306 والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ “1/2 409,300
307 والو خروجی رادیاتوری نیوپایپ “1/2 333,490
308 والو با قابلیت نصب دوسر مهره ماسوره پرسی رزوه ای نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1/2 291,160
309 والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ آبی و قرمز “1/2 312,110
310 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1/2*16 314,740
311 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1/2*20 360,400
312 والو کلكتوری یكسر مغزی نیوپایپ SGP آبی وقرمز “3/4 400,400
313 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز “3/4*20 497,430
314 والو کلكتورى یكسرکوپلى نیوپایپ SGP آبی وقرمز “3/4*25 572,180
315 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ آبی و قرمز “1*25 839,230
316 والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ “1*32 911,060
317 والو دوسر روپیچ نیوپایپ دبی 15 “1/2 337,550
318 والو هواگیری با ورودی نیوپایپ “1/2 649,620
319 والو هواگیری کامل نیوپایپ بهمراه شیر تخلیه “1 1,267,650
320 نیو والوکوپلی نیوپایپ طرح جدید “1/2*16 242,810
321 نیو والوکوپلی نیوپایپ آبی و قرمز “1/2*20 312,410
322 نیو والودوسرکوپلی نیوپایپ آبی و قرمز 16 374,270
323 نیو والودوسرکوپلی نیوپایپ 20 447,390
324 والو کنار گذر(بای پس) نیوپایپ “1 3,293,440
325 نیو والودوسرروپیچ نیوپایپ “1/2 252,410
326 نیو والودوسرتوپیچ نیوپایپ “1/2 292,120
327 نیو والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته آبی و قرمز “1/2 269,800
328 والو یكطرفه توپیچ نیوپایپ “1/2 451,610
329 والو یكطرفه توپیچ نیوپایپ “3/4 588,700
330 والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی و قرمز “3/4*25 652,450
331 والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی وقرمز “1*25 828,200
332 والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی وقرمز “1*32 1,123,330
333 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته گازی “1/2 282,840
334 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته گازی “3/4 380,630
335 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته گازی “1 646,590
336 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “1/2 244,660
337 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “3/4 380,810
338 والو دوسرتوپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “1 691,390
339 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته گازی “1/2 281,140
340 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته گازی “3/4 441,900
341 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته گازی “1 666,100
342 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “1/2 248,050
343 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “3/4 433,980
344 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته پروانه ایی “1 689,980
345 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ آبی وقرمز “1/2 325,850
346 والو غیر گازی(نافی بلند) نیوپایپ “1/2 344,990
347 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ “3/4 465,620
348 والو غیر گازی(نافی بلند) نیوپایپ “3/4 472,780
349 والو پیسوار فیلتردار نیوپایپ “1/2*”3/8 286,670
350 والو پیسوار فیلتردار نیوپایپ “1/2*”1/2 286,750
351 والو پیسوار فیلتردارنیوپایپ آبی و قرمزطرحB “1/2*”3/8 216,160
352 والو پیسوار فیلتردارنیوپایپ آبی و قرمزطرحB “1/2*”1/2 216,340
353 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1 734,660
354 والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته فلزی “1 758,770
355 والو دوسر روپیچ نیوپایپ SGP آبی وقرمز “1 734,900
356 والو دوسر روپیچ دسته فلزی نیوپایپ با قابلیت نصب مهره ماسوره “1 756,720
357 شیر حیاطی نیوپایپ SGP “1/2*”1/2 396,240
358 مهره ماسوره پرسى مخصوص ولو نیوپایپ “1/2 SGP “1/2*16 101,380
359 مهره ماسوره پرسى مخصوص ولو نیوپایپ “1/2 SGP “1/2*20 184,180
360 صافی زیر پکیج نیوپایپ توپیچ روپیچ “1/2 465,680
361 صافی زیر پکیج نیوپایپ توپیچ روپیچ “3/4 736,580
362 صافی زیر پکیج نیوپایپ دوسر توپیچ “1/2 481,150
363 صافی زیر پکیج نیوپایپ دوسر توپیچ “3/4 726,660
364 مهره ماسوره پرسى مخصوص ولو نیوپایپ “3/4 SGP “3/4*20 216,690
365 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 16 20,090
366 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 20 29,590
367 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 25 56,780
368 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 32 67,580
369 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 40 92,110
370 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 50 117,050
371 حلقه استیل اتصال پرسى نیوپایپ 63 174,920
372 اورینگ نیوپایپ 16 1,570
373 اورینگ نیوپایپ 20 2,640
374 اورینگ نیوپایپ 25 3,300
375 اورینگ نیوپایپ 32 4,420
376 اورینگ نیوپایپ 40 4,650
377 اورینگ نیوپایپ 50 7,080
378 اورینگ نیوپایپ 63 12,380
379 اورینگ نیوپایپ “1/2 2,000
380 اورینگ نیوپایپ “1 4,860
381 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*16 154,420
382 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*20 182,480
383 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*20 217,430
384 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*25 251,790
385 رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ “1*32 475,320
386 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*16 140,790
387 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*20 191,900
388 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*25 305,320
389 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*25 261,840
390 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*20 207,090
391 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1*32 418,650
392 رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ “1*25 412,580
393 بوشن کوپلی نیوپایپ 16*16 195,550
394 بوشن کوپلی نیوپایپ 20*20 258,980
395 بوشن کوپلی نیوپایپ 25*25 410,960
396 بوشن کوپلی نیوپایپ 32*32 627,610
397 بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 16*20 238,470
398 بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 16*25 316,770
399 بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 20*25 321,140
400 بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 25*32 550,380
401 زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 16*16 265,530
402 زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 20*20 300,170
403 زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 25*25 520,320
404 زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ 32*32 761,280
405 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*16 219,950
406 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*20 266,900
407 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*25 334,120
408 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “1*25 352,560
409 زانو 90 روپیچ کوپلی نیوپایپ “1*32 621,440
410 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1/2*16 230,040
411 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1/2*20 233,620
412 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “3/4*20 301,590
413 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “3/4*25 389,210
414 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1*25 562,300
415 زانو چپقی کوپلی نیوپایپ “1*32 603,660
416 سه راهی کوپلی نیوپایپ 16*16*16 307,690
417 سه راهی کوپلی نیوپایپ 20*20*20 437,920
418 سه راهی کوپلی نیوپایپ 25*25*25 636,270
419 سه راهی کوپلی نیوپایپ 32*32*32 988,600
420 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 16*20*16 320,480
421 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 20*16*16 275,780
422 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 20*16*20 403,050
423 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 20*20*16 382,610
424 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 25*16*20 511,050
425 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 25*16*25 503,120
426 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 25*20*20 450,830
427 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 25*20*25 505,590
428 سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 32*16*32 828,610
429 سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ 32*20*32 781,420
430 سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ 32*25*25 807,130
431 سه راهی 180 توپیچ کوپلی نیوپایپ 20*”1/2*20 381,170
432 سه راهی 180 توپیچ کوپلی نیوپایپ 25*”3/4*25 797,840
433 زانو صفحه دار توپیچ کوپلى نیوپایپ “1/2*16 277,020
434 زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلى نیوپایپ “1/2*16 240,600
435 زانو صفحه دار توپیچ کوپلى نیوپایپ “1/2*20 342,340
436 زانو صفحه دار توپیچ کوپلى نیوپایپ پلیمری “1/2*20 279,420
437 سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ 16*”1/2*16 381,900
438 سه راهی 90 دیواری کوپلی نیوپایپ 16*”1/2*16 322,020
439 سه راهی180 صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ 20*”1/2*20 420,570
440 سه راهی 90دیواری کوپلی نیوپایپ 16*”1/2*20 439,620
441 سه راهی 90 دیواری کوپلی نیوپایپ 20*”1/2*20 356,010
442 زانو دیواری کوپلی نیوپایپ “1/2*16 218,110
443 زانو دیواری کوپلی نیوپایپ “1/2*20 279,490
444 زانو دیواری کوپلی نیوپایپ “3/4*25 545,130
445 سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ 16*”1/2*16 360,000
446 سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ 20*”1/2*20 397,630
447 فنر خم خارج لوله نیوپایپ 16 236,360
448 فنر خم خارج لوله نیوپایپ 20 284,170
449 فنر خم خارج لوله نیوپایپ 25 331,990
450 فنر خم خارج لوله نیوپایپ 32 378,430
451 ابزارتنظیم نیوپایپ 16 mm 627,090
452 ابزارتنظیم نیوپایپ 20 mm 627,090
453 ابزارتنظیم نیوپایپ 32 mm 1,164,240
454 ابزارتنظیم نیوپایپ 40 mm 1,300,860
455 ابزارتنظیم نیوپایپ 50 mm 1,812,890
456 ابزارتنظیم نیوپایپ 63 mm 1,118,920
457 ابزار تنظیم سه پره نیوپایپ 25-20-16 213,130
458 قیچى لوله بر M42 نیوپایپ 403,030
459 جعبه ابزار کامل نیوپایپ 4,303,530
460 شارژر دستگاه پرس نیوپایپ 2,225,540
461 باتری دستگاه پرس نیوپایپ 4,026,190
462 پرس هیدرولیك نیوپایپ 60,522,660
463 قالب نیوپایپ 40 mm 1,975,520
464 قالب نیوپایپ 50 mm 1,975,520
465 قالب نیوپایپ 63 mm 4,209,260
466 فك پرس نیوپایپ 40 mm-50 mm 6,074,120
467 فك پرس نیوپایپ 63 mm-75 mm 4,690,170
468 جعبه فك و قالب نیوپایپ 16 mm-32 mm 20,656,940
469 فك و قالب نیوپایپ 16 4,317,190
470 فك و قالب نیوپایپ 20 4,900,560
471 فك و قالب نیوپایپ 25 5,694,330
472 فك و قالب نیوپایپ 32 6,277,690
473 پایه شیرقطع و وصل پلیمری نیوپایپ 74,840
474 محفظه تلسکوپی نیوپایپ 422,780
475 شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ تمام برنز “1/2 2,235,940
476 شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ تمام برنز “1 3,387,500
477 شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ “1/2 1,040,620
478 شیر قطع و وصل دوسر کوپلی نیوپایپ 20 1,121,560
479 شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ “3/4 1,166,460
480 شیر شبکه دو سر روپیچ نیوپایپ تمام برنز “1/2 956,330
481 شیر شبکه دو سر روپیچ نیوپایپ تمام برنز “1 2,388,270
482 شیر شبکه دو سر روپیچ نیوپایپ “1/2 549,010
483 شیر شبکه روپیچ رزوه ایی و کوپلی نیوپایپ “1/2*20 695,260
484 شیرشبکه دوسر روپیچ نیوپایپ “3/4 779,530
485 شیرشبکه روپیچ کوپلی نیوپایپ “3/4*25 943,090
486 شیر یک طرفه توپیچ روپیچ نیوپایپپ تمام برنز “1/2 956,330
487 شیر یک طرفه توپیچ روپیچ نیوپایپپ تمام برنز “1 1,665,020
488 شیر سوئیچی روپیچ توپیچ نیوپایپ “1/2 976,670
489 شیر سوئیچی توپیچ کوپلی نیوپایپ “1/2*20 1,103,980
490 شیر سوئیچی روپیچ توپیچ نیوپایپ “3/4 1,151,240
491 شیر سوئیچی کوپلی نیوپایپ طرح جدید “3/4*25 1,427,510

 

1 Comment

دستگاه پرس لوله پنج لایه | دستگاه پرس لوله 5 لایه NEWPIPE شرکت نیوپایپ

مروری بر دستگاه پرس لوله 5 لایه

Reply

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *